Biomasse administration

Brancheaftalen om bæredygtig biomasse fra 2016, omfatter selskaber der anvender træflis og træpiller, og med en indfyret effekt på mindst 20 MW.

Nyt VEII- direktiv i kombination med ekstra danske klimakrav er i sommeren 2021 udmøntet i henholdsvis en bekendtgørelse og en håndbog. Det betyder, at også landbrugsbiomasse og affald og restprodukter omfattes af dokumentationskrav, når de anvendes i anlæg over 20 MW.

For træbaseret biomasse er grænsen sænket til 5 MW indfyret effekt, og denne forventes yderligere reduceret til 2,5 MW fra 2023.

Det skal dokumenteres, at den anvendte biomasse opfylder krav til bæredygtighed og emissioner. Selskaberne skal sikre tredjeparts auditering af opgørelser og dokumentation, og årligt indberette til Energistyrelsen. Selskaberne skal indhente den nødvendige dokumentation fra biomasse leverandørerne.

DFH tilbyder administrativ hjælp til at leve op til de nye krav:

  • IT-platform til nem opsamling af nødvendig dokumentation
  • Løbende kvalitetssikring og sparring
  • Fælles tredjeparts auditering
  • Årlig indberetning til Energistyrelsen
  • Myndighedskontakt