Biomasse administration

VEII-direktiv fra 2021 i kombination med ekstra danske klimakrav er udmøntet i henholdsvis en bekendtgørelse og en håndbog. Det betyder, at også landbrugsbiomasse, affald og restprodukter omfattes af dokumentationskrav, når de anvendes i anlæg over 20 MW. 

Pr. 30. juni 2023 sænkes grænsen igen for, hvilke kedler der er omfattet af reglerne, til 2,5 MW indfyret effekt. De nye regler gælder for selskaber, der anvender fast biomasse fra skov, træindustri og ”ikke-skov” (typisk læhegn i åbent land). Før 30. juni 2023 er grænsen 5 MW.

Fast biomasse fra landbrug, træaffald, affald og rester fra anden produktion (end skovbrug og træindustri) er omfattet ved anvendelse i kedler med en indfyret effekt på 20 MW eller mere. Det afgøres for hver enkelt biomasse-kedel, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligt eller ej, jf. grænserne ovenfor. Et fjernvarmeselskab kan derfor godt have både indberetningspligtig og ikke-indberetningspligtig biomasse, alt efter hvilke kedler det afbrændes i.

Det skal dokumenteres, at den anvendte biomasse opfylder krav til bæredygtighed og emissioner. Selskaberne skal sikre tredjeparts auditering af opgørelser og dokumentation samt årligt indberette til Energistyrelsen. Selskaberne skal indhente den nødvendige dokumentation fra biomasse leverandørerne.

DFH tilbyder administrativ hjælp til at leve op til de nye krav:

  • IT-platform til nem opsamling af nødvendig dokumentation
  • Løbende kvalitetssikring og sparring
  • Fælles tredjeparts auditering
  • Årlig indberetning til Energistyrelsen
  • Myndighedskontakt
//